:
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ยินดีให้บริการ
สำนักปลัด
สิบเอกประวิทย์ คำสอน
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวอมรกานต์ บำรุงตน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
พันจ่าเอกสมพร มูลจัด
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวเกษรา เกษบุรมณ์
นิติกรปฏิบัติการ
ว่าง
นักวิชาการเกษตร
ว่าง
นักวิชาการสาธารณสุข
ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
พ.จ.อ.ติชัย โสปันหริ
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นายภูเบศ ปุกสันเทียะ
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นางสาวอุบล จินวิเศษ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวณัชยพรรณ ผลเจริญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายนิมิต มีแก้ว
คนงานทั่วไป(คนงาน)
นางสมหมาย แก้วศรี
แม่บ้าน
นายทองสุข จารัส
พนักงานขับรถยนต์
นายธวัชชัย ยอดสิงห์
คนงานทั่วไป(ประจำรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์)
นายประเสริฐ สมวงค์
คนงานทั่วไป(ยาม)