:
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ยินดีให้บริการ
หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวเอกมณี ดีทั่ว
ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร 081-4708437
นางยุวดี ปะจะนัง
รองปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล
โทร 084-6940179
สิบเอกประวิทย์ คำสอน
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร 093-0630098
นายทวีพงศ์ เซ็นทองหลาง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร 093-5192541
นางสาวสุพรรณี วงศ์บุญ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ
โทร 098-2928213