:
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ยินดีให้บริการ
ข้อมูลผู้บริหาร
นายตี๋ โสปันหริ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร 0933946620
นายสุรศักดิ์ วุฒิยา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร 085-8031674
นายบุญมี สรายทอง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร 063-0180082
นางลักษมี สีทะรับ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร 095-6218375
นางสาวเอกมณี ดีทั่ว
ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
081-4708437
นางยุวดี ปะจะนัง
รองปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล
084-6940179