:
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ยินดีให้บริการ
กองช่าง
นายทวีพงศ์ เซ็นทองหลาง
ผู้อำนวยการกองช่าง
-ว่าง-
นายช่างโยธา
นายจักราวุฒิ มั่นยืน
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายสมปอง หารมาก
คนงานทั่วไป