:
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ยินดีให้บริการ
กองการศึกษา
นางสาวสุพรรณี วงศ์บุญ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวสุพรรณี วงศ์บุญ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ว่าง
ครู
นางพิไลวัลย์ ยืนยิ่ง
ครู
นางสมบูรณ์ เอี่ยมสะอาด
ครู
นางเกษร พิมพ์ทอง
ครู
นางอรุณรัตน์ ทองนับ
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางสาวเย็นนภา โสปันหริ
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางไอรดา สมวาจา
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นายสุธีร์ ยืนยิ่ง
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
นางสาวอำพวรรณ ทาเงิน
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางโสภา เงางาม
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางสาวศิริยาภรณ์ ตันลุง
คนงานทั่วไป(งานธุรการ)