:
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ยินดีให้บริการ
กองคลัง
นางสาวอภัสรา พนารินทร์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวอภัสรา พนารินทร์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
ว่าง
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวศศิกานต์ โทจันทร์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
-ว่าง-
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวยุวดี บุญสิงห์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวกานต์ธิดา วรรณทอง
คนงานทั่วไป(งานพัสดุและทรัพย์สิน)