:
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ยินดีให้บริการ
กองคลัง
นางปรีญาพัชร์ ชะฎาแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง
นางสาวอภัสรา พนารินทร์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางปรีญาพัชร์ ชะฎาแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวศศิกานต์ โทจันทร์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
-ว่าง-
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวยุวดี บุญสิงห์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวกานต์ธิดา วรรณทอง
คนงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี