:
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ยินดีให้บริการ
สมาชิกสภา อบต.
นายทองสุข สมรูป
ประธานสภา อบต.
โทร 082-1362845
นางถวัลย์ วิสัยเกตุ
รองประธานสภาฯ
โทร 087-8777225
นางสาวเอกมณี ดีทั่ว
ปลัด อบต. เลขานุการสภาฯ
โทร
นายบุญเกิด แก้วงาม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
โทร 086-2572258
นายทองอาน จันดางาม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
โทร 086-0576878
นายอภินันท์ มันสลาย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
โทร 080-6143304
นายสมพร โสภา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
โทร 061-0200875
นายนพพล สายยศ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
โทร 087-1237977
นายสมจิตร มีแก้ว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
โทร 092-2911663
นายปุ้ย มีแก้ว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
โทร 087-0438140
นางสาวรัศมี มีแก้ว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
โทร 084-4550198
นายสุพรรณ มีแก้ว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
โทร 084-7377262
นายสมานชัย จงเจริญ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
โทร 065-6084621
นายสร้อย ดียิ่ง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12
โทร 082-1487228
นายสาลี เพิ่มทรัพย์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13
โทร 093-5320347
นายบุญก้อน ผิวขาว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14
โทร 089-5858102
นายประนอม สิงห์เงิน
ส.อบต.หมู่ 15
โทร 086-8772619
นายสุบิล พนารินทร์
ส.อบต.หมู่ 17
โทร 098-2231822
นายสังวาลย์ นิลงาม
ส.อบต.หมู่ 18
โทร 081-0729926