:
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ยินดีให้บริการ

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี