:
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ยินดีให้บริการ

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ทำเลที่ตั้งตำบล

ตำบลหนองบัวเป็น 1 ใน 15 ตำบลในเขตอำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ มีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกับท้องถิ่นใกล้เคียง 4 ส่วน คือ ตำบลนานวน,ตำบลคาละแมะ,ตำบลผือ ,ตำบลขวาวใหญ่,ตำบลแตล ดังนี้

ทิศเหนือ จรด ตำบลนานวน และตำบลหนองระฆัง อำเภอสนม

ทิศตะวันออก จรด ตำบลคาละแมะ อำเภอสำศีขรภูมิ

ทิศตะวันตก จรด ตำบลบุแกรง ตำบลผือ อำเภอจอมพระ

ทิศใต้ จรด ตำบลขวาวใหญ่ และ ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ

โดยตำบลหนองบัวอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ไปทางทิศเหนือเป็นระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร

 

เขตปกครอง ตำบลหนองบัว มีจำนวนหมู่ 18 หมู่บ้าน คือ

 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ผู้ปกครอง

ตำแหน่ง

1

บ้านหนองจิก

นายสุพัทชัย

ใจศิล

ผู้ใหญ่บ้าน

2

บ้านหนองบัว

นายสุพิศ

พวกดี

ผู้ใหญ่บ้าน

3

บ้านหนองกุง

นายดำรง

พนารินทร์

ผู้ใหญ่บ้าน

4

บ้านบุกันแทน

นายสุทัศน์

นิลงาม

ผู้ใหญ่บ้าน

5

บ้านสะโน

นายทองสุข

เหลาแก้ว

ผู้ใหญ่บ้าน

6

บ้านสัจจัง

นายวิสาน

ปานทอง

ผู้ใหญ่บ้าน

7

บ้านหนองแต้

นายวิเชียร

โพธิ์เงิน

ผู้ใหญ่บ้าน

8

บ้านโพธิ์

นางอนุรักษ์

มีแก้ว

ผู้ใหญ่บ้าน

9

บ้านบัวโล๊ะ

นายชัยศรี

โสปันหริ

ผู้ใหญ่บ้าน

10

บ้านหนองโดน

นายบุญส่ง

โสปันหริ

ผู้ใหญ่บ้าน

11

บ้านโนนเพ็ก

นางทองสี

โสปันหริ

ผู้ใหญ่บ้าน

12

บ้านเหมือดแอ่

นายสุพรรณ

บุตรดี

ผู้ใหญ่บ้าน

13

บ้านป่ากุง

นายทองจันทร์

ดวงศรี

ผู้ใหญ่บ้าน

14

บ้านหนองพุก

นายประวัติ

บุญสิงห์

ผู้ใหญ่บ้าน

15

บ้านหนองแฝก

นายธีระโชติ

ชิงชัย

ผู้ใหญ่บ้าน

16

บ้านสะลิ

นายแป

พันโท

ผู้ใหญ่บ้าน

17

โพธิ์ทอง

นายสุรศักดิ์

ผลเจริญ

กำนันตำบลหนองบัว

18

บ้านหนองบัว

นายบุญเหลือ

วิเศษชู

ผู้ใหญ่บ้าน

 

 

มีอาณาเขต ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อตำบลหนองระฆัง และตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางทางเกวียน ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวกึ่งกลางลำห้วยจริง

ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลคาละแมะ และตำบลตรึม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากแนวกึ่งกลางลำห้วยจริง ตำบลคาละแมะ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ไปทางทิศใต้ ไปจบที่แนวกึ่งกลางทางเกวียน ด้านทิศตะวันออก ติดกับตำบลตรึม

ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลขวาวใหญ่ และตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากแนวกึ่งกลางทางเกวียน ตัดผ่านทุ่งนา ไปตามแนวกึ่งกลางลำห้วยเอี่ยน

ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลบุแกรง และตำบลผือ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากแนวกึ่งกลางทางเกวียน ไปทางทิศเหนือ ไปจบที่แนวกึ่งกลางทางเกวียนตำบลผือ

เนื้อที่ ตำบลหนองบัว มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 33.40 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 20,875 ไร่ โดยใช้พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ในด้านการเกษตรประมาณ 20,040 ไร่ เป็นตำบลที่ค่อนข้างเล็ก โดยมีเนื้อที่แยกเป็นรายหมู่บ้านดังนี้

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

เนื้อที่ ( ไร่ )

ร้อยละ

1

หนองจิก

2,856

13.68

2

หนองบัว

2,712

12.99

3

หนองกุง

770

3.69

4

บุกันแทน

1,724

8.26

5

สะโน

1,197

5.73

6

สัจจัง

1,353

6.48

7

หนองแต้

640

3.07

8

โพธิ์

1,678

8.04

9

บัวโล๊ะ

1,049

5.03

10

หนองโดน

926

4.44

11

โนนเพ็ก

594

2.85

12

เหมือดแอ่

1,015

4.86

13

ป่ากุง

684

3.28

14

หนองพุก

735

3.52

15

หนองแฝก

356

1.71

16

สะลิ

439

2.10

17

โพธิ์ทอง

762

3.65

18

หนองบัว

1,385

6.63

รวมพื้นที่ทั้งตำบล

20,875

100

ตารางเปรียบเทียบพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

ประชากร

จำนวนประชากรและความหนาแน่นประชากร จากข้อมูลจากสำนักทะเบียนอำเภอศีขรภูมิ เมื่อ เดือน พฤษภาคม 2558 (ข้อมูลที่อยู่จริงพบว่ามีจำนวนทั้งสิ้น 8,223 คน จำแนกเป็นชาย 4,019 คน หญิง 4,132 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 248 คนต่อตารางกิโลเมตร และมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,951 ครัวเรือน ซึ่งจะดูได้จากตารางเปรียบเทียบ

สภาพทางสังคม 

การศาสนา

ประชาชนในตำบลหนองบัว ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถาน 9 แห่ง คือ

1. วัดแจ้งสมรเทศ ตั้งอยู่ที่บ้านหนองจิก หมู่ที่ 1

2. วัดบ้านหนองบัว ตั้งอยู่ที่บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2

3. วัดบุกันแทน ตั้งอยู่ที่บ้านบุกันแทน หมู่ที่ 4

4. วัดบ้านสัจจัง ตั้งอยู่ที่บ้านสัจจัง หมู่ที่ 6

5. วัดบ้านโพธิ์ ตั้งอยู่ที่บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 8

6. วัดบัวเวียน ตั้งอยู่ที่บ้านหนองบัวโล๊ะ หมู่ที่ 9

7. วัดบ้านเหมือดแอ่ ตั้งอยู่ที่บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 12

8. สำนักสงฆ์บ้านป่ากุง ตั้งอยู่ที่บ้านป่ากุง หมู่ที่ 13

9. สำนักสงฆ์บ้านหนองบัว ตั้งอยู่ที่บ้านหนองบัว หมู่ที่ 18

10. วัดป่าบุตรดีโพธิ์ธาราม ตั้งอยู่ที่บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 12

การศึกษา

ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว มีโรงเรียนในพื้นระดับประถมศึกษาและ โรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 6 แห่ง ดังนี้

โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 4 แห่ง

โรงเรียนบ้านหนองจิก

โรงเรียนบ้านหนองขนาด

โรงเรียนบ้านหนองกุง

โรงเรียนบ้านสะโน

โรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 2 แห่ง

- โรงเรียนบ้านหนองบัว

โรงเรียนบ้านโพธิ์ (โพธิ์ศรีวิทยา)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 แห่ง

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองจิก

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะโน

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองขนาด

การสาธารณสุข

ตำบลหนองบัว มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโดน

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว(บ้านหนองจิก)

ตั้งอยู่ที่บ้านหนองจิก ตหนองบัว อ.ศีขรภูมิ จสุรินทร์ 

2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองโดน

ตั้งอยู่ที่บ้านหนองโดน ตหนองบัว อ.ศีรขภูมิ จสุรินทร์

บริการขั้นพื้นฐาน

ระบบสาธารณูปโภค

1. การโทรคมนาคม

สถานีขยายสัญญาณโทรคมนาคม จำนวน 2 แห่ง

อินเตอร์เน็ตตำบล จำนวน 2 แห่ง

ตู้โทรศัพท์ จำนวน 29 ตู้ (ใช้งานไม่ได้ )

 

2. การไฟฟ้า

เขตตำบลหนองบัว เป็นชุมชนขนาดเล็ก ระบบการไฟฟ้าขยายทั่วถึงทั้งตำบล ประชากรมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือนทำให้ประชาชนมีสิ่งอำนวยความสะดวก คือมีเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ เกือบครบทุกครัวเรือน

 

3. ระบบประปา

ประชาชนในตำบลหนองบัว มีน้ำประปาใช้เกือบทุกหมู่บ้าน ซึ่งได้รับงบประมาณจากกรมอนามัย กรมทรัพยากรน้ำ กรมโยธาธิการและการผังเมือง แต่ส่วนใหญ่มีปัญหาเกี่ยวกับแหล่งน้ำ ซึ่งหมู่บ้านบางแห่งขาดแคลนปริมาณน้ำดิบ

 

เส้นทางคมนาคม

ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2079 สายศีขรภูมิ-รัตนบุรี เส้นทางผ่านหมู่ที่3,15,18, ระยะทาง 5 กม.

ถนนลาดยางทางหลวงชนบท เส้นทางที่ สร 4013 จากแยกบ้านหนองแต้ตำบลหนองบัวผ่าน หมู่ที่ 7,5,1,14 ระยะทาง 5 กม.

ถนนลาดยางทางหลวงชนบท เส้นทางที่ สร 4017 เส้นทาง ผ่านหมู่ที่ 8,9,10,6 ระยะทาง 10 กม.

ถนนลาดยางทางหลวงชนบท เส้นทางที่ สร 4015 เส้นทางผ่าน หมู่ที่ 18,2,14,1 ระยะทาง 7 กม.