:
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ยินดีให้บริการ

ชื่อ: โครงการฝึกอบรมคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และศึกษาดูงาน ประจำปี พ.ศ. 2562

20 ก.ย. 2562

รายละเอียด: เพื่อให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ให้รู้จักหน้าที่ของตนและฐานะที่เป็นพลเมืองของประเทศชาติ ส่งเสริมให้ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาและนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้อง โปร่งใส อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานในหน้าที่เกิดผลดีต่อประชาชนส่วนรวมต่อไป


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร