:
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ยินดีให้บริการ

ชื่อ: โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2565

7 ก.ค. 2565

รายละเอียด:

 

โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  อำเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์

 

 

1.  ชื่อโครงการ

      โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2565

2.  หลักการและเหตุผล

                    วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเข้าพรรษาแปลว่า พักฝนหมายถึงพระภิกษุสงฆ์ต้องอยู่ประจำ ณ วัดใดวัดหนึ่งระหว่างฤดูฝน โยเหตุที่พระภิกษุในสมัยพุทธกาล มีหน้าที่จะต้องเผยแพร่พระธรรมคำสอนแก่ประชาชนในที่ต่างๆไม่จำเป็นต้องมีที่อยู่ประจำแม้ในฤดูฝน ชาวบ้านจึงตำหนิว่าไปเหยียบข้าวกล้าหรือพืชอื่นๆจนเสียหาย พระพุทธเจ้าจึงทรงวางระเบียบให้พระภิกษุอยู่ประจำที่ตลอดระยะเวลา 3 เดือน ในฤดูฝน คือตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำเดือน 8 ของทุกปี ชาวบ้านจึงได้ปลูกเพิงหรือสร้างที่พักเรียกว่า อารามให้เป็นที่อยู่ของสงฆ์ดังเช่นปัจจุบันนี้ การปฏิบัติตนในวันนี้หรือก่อนหน้านี้หนึ่งวันพุทธศาสนิกชนมักจะจัดเครื่องสักการะ เช่น ดอกไม้ ธูปเทียน เครื่องใช้มาถวายพระภิกษุที่ตนเคารพนับถือ ที่สำคัญคือ มีประเพณีหล่อเทียนขนาดใหญ่เพื่อให้จุดบูชาพระประธานในโบสถ์อยู่ได้ตลอด 3 เดือน มีกิจกรรมต่างๆที่ควรปฏิบัติในวันเข้าพรรษา ได้แก่ ร่วมกิจกรรมนำเทียนจำนำพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน จตุปัจจัยแก่ภิกษุสามเณร ร่วมทำบุญตักบาตร ฟังธรรมเทศนา รักษาอุโบสถศิล อธิฐานงดเว้นอบายมุข โดยปกติซึ่งชาวพุทธทุกคนจะต้องพึงปฏิบัติ ตามวิถีของชาวพุทธ รวมทั้งเรียนรู้การปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสม ตามขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวไทยในการร่วมกิจกรรมทางศาสนา เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ที่สำคัญในสมัยพุทธกาลและยังได้ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นบุญกุศลสำหรับตนเองและผู้อื่น ชุมชนได้มีโอกาสได้ร่วมส่งเสริมและสืบสานพระพุทธศาสนา และร่วมกันอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีอำนาจหน้าที่

ทำนุบำรุงศาสนาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นเพราะเป็นหน่วยงานราชการที่ใกล้ชิดประชาชนในท้องถิ่นมากที่สุด  โดยมีอำนาจหน้าที่ที่กำหนดภารกิจอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่น  ไว้ดังนี้

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง

(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552  มาตรา 66  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  ดังต่อไปนี้

(๘) บำรุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๙

มาตรา 16  ให้เทศบาล  เมืองพัทยา  และองค์การบริหารส่วนตำบล  มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้

 (๑๑)  การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้ตระหนักถึงความสำคัญของของวันเข้าพรรษา  จึงจัดทำโครงการประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อให้ประชาชนในตำบลหนองบัวที่นับถือศาสนาพุทธได้เข้าใจและตระหนักถึงวันสำคัญของวันเข้าพรรษาและได้ประพฤติตนอย่างถูกต้องเหมาะสม ตามวิถีของชาวพุทธ ได้ทำบุญร่วมกันและมีส่วนน่วมในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และให้ประชาชนในตำบลหนองบัว ได้ร่วมกันสืบสานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

 

 3.  วัตถุประสงค์

          3.1  เพื่อให้ประชาชนในตำบลหนองบัวที่นับถือพุทธศาสนาได้เข้าใจและตระหนักถึงวันสำคัญของวันเข้าพรรษาและได้ประพฤติปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเหมาะสม ตามวิถีของชาวพุทธ

          3.2  เพื่อให้ประชาชนในตำบลหนองบัว ได้ทำบุญร่วมกันและมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

          3.3  เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดี  ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน  ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน  ตลอดจนการร่วมแรง  ร่วมใจ  ของหน่วยงานต่างๆ  และภาคประชาชน

          3.4 เพื่อปลูกฝังขนบธรรมเนียม  ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น  ให้แก่เด็ก  เยาวชน  และประชาชน

 

 

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร