:
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ยินดีให้บริการ

ชื่อ: โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

5 ก.ค. 2565

รายละเอียด:

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

. หลักการและเหตุผล

          เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้แนวทางการดำรงอยู่ และการปฏิบัติของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน ถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศ ให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีภูมิคุ้มกันในตัวเอง ที่มีต่อผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายใน ซึ่งจะต้องอาศัย ความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวัง ในการนำวิชาต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและดำเนินการทุกขั้นตอน ขณะเดียวกันยังต้องเสริมสร้างพื้นฐานทางด้านจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐ นักทฤษฏี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีจิตสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ มีปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลย์และพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอก

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวมีพื้นที่ในการทำเกษตร นาข้าว จำนวน ๒๕,๑๕๙ ไร่ พืชไร่ จำนวน ๔๙๓ ไร่ มีเกษตรกรที่เลี้ยงโค จำนวน 1,213 ครัวเรือน มีจำนวนโคในตำบลจำนวน 3,974 ตัว   มีเกษตรผสมผสานเป็นระบบเกษตรที่มีการปลูกพืชและมีการเลี้ยงสัตว์หลากหลายชนิดในพื้นที่เดียวกัน โดยที่กิจกรรมการผลิตแต่ละ ชนิด เกื้อกูลประโยชน์ต่อกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในไร่นาอย่างเหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุด มีความสมดุลต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และเกิดการเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ การเกื้อกูลกันระหว่างพืชและสัตว์ เศษซากและผลพลอยได้จากการปลูกพืชจะเป็นประโยชน์ต่อกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์ ในทางตรงกันข้าม ผลที่ได้จากการเลี้ยงสัตว์ก็จะเป็นประโยชน์ต่อพืชด้วยเช่นกันวิธีการนี้จึงเป็นทางเลือกที่ดีอีกทางหนึ่งสำหรับเกษตรกร

          องค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๖๖ ความว่าองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่พัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม  และอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  ตามมาตรา ๑๖(การส่งเสริมการฝึกอบรมและประกอบอาชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65   กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคขุนกาบเชิง  ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง  จ.สุรินทร์

. วัตถุประสงค์

.๑ เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

.๒ เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ในเลี้ยงโค

.๓ เพื่อให้เกษตรกรนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ของตนเอง และพื้นที่ใกล้เคียง และเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร