:
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ยินดีให้บริการ

ชื่อ: โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 และการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปราม

20 ก.ค. 2565

รายละเอียด:

โครงการฝึกอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 และ

การเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน

ประจำปีงบประมาณ 2565

********************

1.  หลักการและเหตุผล

          พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และกฎหมายทั่วไปนับเป็นกฎหมายที่มีความสำคัญที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในเรื่องการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนเป็นอย่างยิ่ง  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 จะคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในเรื่อง “สิทธิที่จะรู้” หมายถึง  สิทธิที่ประชาชนจะสามารถรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของรัฐ หน่วยงานภาครัฐจึงต้องปรับตัวในการบริการเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องภายใต้หลักการของกฎหมายที่ว่า “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น และในส่วนขอกฎหมายทั่วไปนั้นนับว่ามีความสำคัญเช่นกัน  เพราะในชีวิตประจำวันของประชาชนย่อมดำเนินอยู่ในกรอบของกฎหมายที่เป็นบรรทัดฐานอันเดียวกัน  ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจและติดตามการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เนื่องจากกฎหมายย่อมจะเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย  แต่ปัจจุบันมีผู้บริหาร  สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง  ผู้นำชุมชน  และประชาชนจำนวนไม่น้อยที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน  เนื่องด้วยภารกิจต่าง ๆ ทำให้ไม่มีโอกาสในการศึกษาหาความรู้ที่เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องข้องกับตนเอง เมื่อเกิดกรณีปัญหาขึ้นก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหา หรือเข้าใจประเด็นปัญหาได้อย่างถ่องแท้  และปล่อยเวลาล่วงเลยไปเนินนานจนปัญหาที่เกิดขึ้นเรื้อรังแก้ไขได้ยาก  ถ้าหากได้รับการแก้ไขปัญหาหรือรับทราบข้อมูลในการปฏิบัติที่ถูกต้องก่อนปัญหาก็จะไม่เรื้อรังกลายเป็นเรื่องใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเป็นผู้ใช้อำนาจรัฐในการปกครองและบริหารจัดการในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะด้านต่าง ๆ ซึ่งดำเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่คนในท้องถิ่น เป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน และมีความเข้าใจในสภาพและรับรู้ถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นภายในท้องถิ่นได้ดีกว่าหน่วยงานราชการส่วนกลาง ในการปฏิบัติงานและการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและประเทศชาติ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือได้ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นอันเป็นปัญหาของสังคมไทยที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลานาน และ

-2-

นับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งในเชิงขนาด และความสลับซับซ้อนของปัญหาทุจริต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเป็นผู้ใช้อำนาจรัฐในการปกครองและบริหารจัดการในเขตพื้นที่รับผิดชอบ            เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะด้านต่าง ๆ ซึ่งดำเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่คนในท้องถิ่น เป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน และมีความเข้าใจในสภาพและรับรู้ถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นภายในท้องถิ่นได้ดีกว่าหน่วยงานราชการส่วนกลาง ในการปฏิบัติงานและ               การดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและประเทศชาติ ซึ่งอาจ     มีสาเหตุมาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือได้ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นอันเป็นปัญหาของสังคมไทยที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลานาน และนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งในเชิงขนาด และความสลับซับซ้อนของปัญหาทุจริต มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ       เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นเพื่อมิให้เกิดการทุจริตได้

          กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ และ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ให้หน่วยงานของรัฐแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.๒๕60-๒๕๖4) ไปสู่การปฏิบัติ โดยกำหนดในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปีและเป็นการสอดคล้องกับการกำหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยทางสำนักงาน ป.ป.ช. เสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการดำเนินงาน Integrity Assessment และดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของสำนักงาน ป.ป.ช.เข้าด้วยกัน และสร้างเครื่องมือประเมินที่ผนวกหลักการประเมินเชิงภาพลักษณ์ (Perception Base) และหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Base) โดยมีเป้าหมาย คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนำผลที่ได้จากการประเมินเพื่อใช้ในการกำหนดนโยบายการส่งเสริมธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริต พัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นในอนาคต และเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒

          องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและตระหนักถึงปัญหาคอรัปชั่น ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน และการพัฒนาคุณธรรมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ           องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล และทราบแนวทางในการประเมิน

-3-

คุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA) รวมทั้งการจัดกิจกรรมการกล่าวปฏิญาณตนการเป็นข้าราชการที่ดี อันเป็นการแสดงเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ เพื่อป้องกันและลดโอกาสการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงานราชการและปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้ปฏิบัติราชการ โดยมีเป้าหมาย คือคณะผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล และผู้นำท้องถิ่น อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร ให้สามารถทำงานด้วยความโปร่งใส ตามหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม โดยประชาชนมีส่วนร่วม สามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและรับผิดชอบตลอดจนสามารถตรวจสอบได้และเป็นไปตามแผนจังหวัดสุรินทร์ใสสะอาด

        จากเหตุผลข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  จึงได้เกิดแนวคิดจัดทำโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 และการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน ให้แก่ผู้บริหาร  สมาชิก อบต.  พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง       ผู้นำชุมชน  และประชาชน  ขึ้น

2.  วัตถุประสงค์

          1) เพื่อให้ผู้บริหาร  สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง  ผู้นำชุมชน  และประชาชน

มีความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และกฎหมายทั่วไป

          2) เพื่อให้ผู้บริหาร  สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง  ผู้นำชุมชน  และประชาชน  ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

          3) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชน/

หมู่บ้านทราบได้

          4) เพื่อผู้เข้าร่วมอบรมมีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป

          5) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และกฎหมายการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนรวมทั้งแนวทางการเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางตามกฎหมาย ป.ป.ช.

          6) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการ

          7) เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความยุติธรรมความโปร่งใส เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร