:
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ยินดีให้บริการ

ชื่อ: โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และศึกษาดูงาน ประจำปี พ.ศ. 2564

24 ก.ย. 2564

รายละเอียด: อบต.หนองบัว ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และศึกษาดูงาน ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว มีความรู้และมีจิตสำนึกที่ดีด้านคุณธรรม จริยธรรม สามารถนำหลักธรรมทางศาสนามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่มีการกระทำผิด หรือถูกร้องเรียนเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ทั้งในเรื่องส่วนตัว หรือการปฏิบัติหน้าที่ราชการ


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร